Hydrodiagnostics

Legionella och temperatur

termometer för vatten

Legionella och temperatur

Legionellabakterier utgör en potentiell hälsorisk i byggnaders tappvattenanläggningar och det viktigt att designa dessa anläggningar på ett sätt som effektivt förhindrar tillväxten av legionellabakterier och andra potentiellt farliga mikroorganismer. Särskild uppmärksamhet bör riktas mot fastigheter och industrier där vattnet kan stagnera och temperaturen kan variera.

Temperaturens roll i legionellaprevention

Temperaturen kan spela en avgörande roll i att kontrollera legionella, och det är viktigt att förstå dess inverkan på tillväxt och spridning av dessa bakterier. Legionellabakterier är inaktiva vid temperaturer under 20°C. Vid temperaturer mellan 20°C och 45°C kan bakterierna bli aktiva och börja föröka sig och därmed utgöra en potentiell hälsorisk, enligt Boverket. Först vid temperaturer över 50°C sker kontinuerlig avdödning av legionellabakterier. Det är därför viktigt att hålla kallt vatten under 20°C och varmt vatten minst över 50°C.

Optimal tillväxttemperatur och skyddsåtgärder

Legionellabakterien trivs bäst vid temperaturer mellan 20°C och 45°C, vilket gör varmvattensystem, kyltorn och luftkonditioneringssystem potentiella härdar. Genom att hålla dessa system under eller över dessa temperaturintervall kan risken för legionellatillväxt minskas. Aktiv termisk desinfektion, där höga temperaturer över 60°C används i intervaller för att eliminera bakterierna kan också vara ett bra komplement till redan effektiv temperaturkontroll.

Temperatur Effekt på legionella Krav/Förebyggande åtgärder
Under 20°C Vilostadium. Ingen förökning. Krav på kallvattentemperatur under 24°C i fastigheter.
20°C-45°C Optimal tillväxttemperatur för legionellabakterier, särskilt mellan 35°C och 40°C. Undvik att ha vatten inom detta temperaturintervall.
Över 45°C Hämmad tillväxt. Potentiell långsam avdödning. Kan ske både tillväxt och avdödning. Rekommenderat att ligga över 45°C för att säkerställa legionellafritt vatten.
50°C-60°C Legionellabakterier dör successivt. Krav på varmvattentemperaturen vid tappställen för att förhindra tillväxt. 
Över 60°C Effektiv desinfektion och avdödning av legionellabakterier. Rekommenderad temperatur i varmvattenberedare. Vanlig utgående temperatur i värmeväxlare. Skållningsrisk vid 65°C.
Över 70°C Mycket snabb avdödning av legionellabakterier. Högre temperaturer används som desinfektionsåtgärd för att kunna eliminera bakterierna.
Tabell legionella och temperatur

Säker varmvattenhantering och temperaturövervakning

I bostäder och kommersiella byggnader är det avgörande att säkerställa att varmt vatten når tillräckligt höga temperaturer vid kranar och duschar för att förhindra spridning av legionellabakterier genom aerosoler. Kontinuerlig övervakning av vattentemperaturer i systemet är också kritiskt för att snabbt upptäcka avvikelser och vidta åtgärder för att förhindra bakteriespridning.

Tid och regelbundna åtgärder för kontroll och förebyggande

Legionellabakterier trivs vid specifika temperaturer och näringsförhållanden. Långvarig exponering vid dessa förhållanden kan leda till farlig tillväxt. Regelbundna inspektioner, rengöring, provtagning och desinfektion är nödvändiga för att förhindra tillväxten av legionella. Ju längre tid som går utan åtgärder, desto större blir risken för spridning.

Sammanfattning legionella och temperatur

Temperaturen är avgörande för att skapa ogynnsamma förhållanden för legionellabakteriers tillväxt. Att följa riktlinjer för temperaturkontroll och övervakning är kritiskt för att minimera risken för legionellautbrott. Om du är intresserad av produkter för att förhindra legionella är du välkommen att kontakta oss för mer information. Vi strävar efter att säkerställa att din vattenmiljö förblir säker och hälsosam.

FAQ

Legionellabakterier trivs bäst vid temperaturer mellan 20°C och 45°C, med optimal tillväxt mellan 35°C och 40°C. Vid temperaturer över 45°C hämmas deras tillväxt, medan högre temperaturer över 60°C används för effektiv desinfektion och avdödning.

För att minimera risken för legionellatillväxt bör varmvattentemperaturen vid tappställen vara minst 50°C. Det är dock viktigt att undvika överhettning för att förhindra skållning.

Legionellabakterier kräver tid och optimala temperaturer för tillväxt. Längre exponering under dessa förhållanden ökar risken för att bakterierna når farliga nivåer. Tiden är också relevant när det gäller att implementera åtgärder för att förhindra tillväxt.

 

Platser där hela vattnet inte kan värmas upp till över 50°C, beredare med avlagringar, stillastående ledningsdelar och material som möjliggör bakterietillväxt är exempel på platser där legionellabakterier kan trivas om temperaturen inte kontrolleras adekvat.

Kontinuerlig övervakning av vattentemperaturer är avgörande för att snabbt upptäcka avvikelser som kan indikera tillväxt av legionella. Genom att agera snabbt kan åtgärder vidtas för att förhindra spridning av bakterierna och säkerställa en hälsosam vattenmiljö.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer