Hydrodiagnostics

Den senaste tekniken inom provtagning av legionella

Legionella är en grupp bakterier som naturligt förekommer i vattenmiljöer. Under gynnsamma förhållanden i våra vattensystem kan legionellabakterier föröka sig och utgöra en allvarlig hälsorisk för människor. Kontinuerlig och proaktiv provtagning för tidiga indikationer på förhöjda legionellanivåer är därför centralt för en säker och hälsosam miljö.

Produkter

Ta kontroll och förebygg legionella

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Vad är legionella?

Legionella är en bakterie som vanligtvis trivs i vatten och kan orsaka legionärssjuka när människor andas in förorenade aerosoler som innehåller bakterien. De vanligaste smittkällorna inkluderar kontaminerade dricksvattensystem, kyltorn och luftkonditioneringssystem. Symptomen kan variera från milda influensaliknande besvär till mycket allvarlig lunginflammation.

Hur sprider sig legionellabakterier?

Legionellabakterier sprider sig genom vattendimma som skapas när vattenstrålar slås sönder, såsom vid duschning, hantering av kranar, i luftkonditioneringssystem eller i bubbelpooler. Denna vattendimma kan innehålla legionellabakterier som i sin tur kan inhaleras och på så sätt infektera människor.

Förekomst, tillväxt och eliminering

Legionellabakterier finns naturligt i små mängder i vattendrag, sjöar och mark men kan även påvisas i vårt dricksvatten. De är vilande vid temperaturer under 20°C och kan föröka sig vid temperaturer mellan 20°C-45°C, med optimala tillväxtförhållanden i intervallet 35°C-40°C. För att trivas och växa behöver legionellabakterier också tillräckligt med näring. Tid är en avgörande faktor i tillväxten och elimineringen av dessa bakterier.

Legionellaskolan

Hur förebygger man legionella?

Förebyggande åtgärder är det bästa sättet att undvika legionellautbrott. Det är viktigt att förstå vikten av att ta hand om vattnet och säkerställa att det inte blir en grogrund för farliga bakterier. Här är tre rekommendationer som bidrar till att minska risken för legionella:

1. Regelbunden testning av vatten

Det är viktigt att regelbundet testa vattenkällor, särskilt i stora byggnader och anläggningar som hotell eller sjukhus. Dessa tester kan identifiera eventuell förekomst av legionellabakterier och ge tidiga varningar om en potentiell risk.

2. Kontroll av vattentemperatur

Att upprätthålla och regelbundet övervaka vattentemperaturen är kritiskt för att förebygga tillväxt av legionellabakterier. Varmvatten bör hållas vid minst 50°C i alla delar av tappvatten-installationen för kontinuerlig bakterieavdödning.

3. Utbildning och medvetenhet

Att utbilda personal är viktigt för att säkerställa att korrekta förebyggande åtgärder och rutiner såsom testning följs. Personalen bör vara medvetna om riskerna med legionella och hur man arbetar proaktivt för att förhindra legionella.

FAQ

Det är en typ av bakterie som finns naturligt i vattenmiljön. Vissa av dess stammar kan orsaka allvarliga lunginfektioner hos människor, kända som legionärssjuka.

Bakterien kan börja föröka sig i vattensystem inom några dagar om förhållandena är gynnsamma, såsom rätt temperatur och näringsämnen.

Det sprids genom inandning av vattendroppar som innehåller bakterien, vanligtvis när förorenat vatten ångas upp och blir aerosoler.

Bakterien dör vanligtvis vid temperaturer över 60 grader celsius. Temperaturen en viktig faktor för att undvika legionella.

 

Det är mikroorganismer med komplex biologi och en förmåga att anpassa sig till en rad olika miljöer. Dess patogenicitet gör den till en utmaning för folkhälsan, och förebyggande åtgärder är viktiga för att minimera riskerna för ett utbrott.

Gränsvärden är nivåer som fastställs av myndigheter och reglerande organ för att definiera när förekomsten av legionella i vatten är för hög och kräver åtgärder. Frågan är dock komplex och i Sverige saknas nationella gränsvärden på grund av osäkerheten kring vilka bakteriantal som krävs för att orsaka sjukdom. Istället används idag mikrobiologiska aktionsvärden som indikatorer för åtgärder vid uppmätt legionellahalt. Begreppet ”gränsvärde” är vanligtvis hälsobaserat och lagstiftningsrelaterat, medan ”riktvärden” och ”aktionsvärden” fokuserar på åtgärder och kan återfinnas i allmänna råd och föreskrifter.

Provtagning av legionella involverar vanligtvis att ta vattenprover från de potentiella källorna med snabbtester och/eller analysera dem på laboratorium.

Det är viktigt att följa förebyggande åtgärder såsom regelbunden rengöring, upprätthållande av korrekt temperatur på framförallt varmvattnet och användning av lämplig vattenbehandling.

Det kan spridas legionella i varmvattenberedare när vattnet inte hålls tillräckligt varmt eller när sediment och biofilm bildas och ger en grogrund för bakterien.

Legionellafilter fungerar som en barriär för att hindra legionellabakterierna från att nå användarplatser och därigenom minskar risken för exponering av legionella. Legionellafilter kan användas för duschslang och kran.

Om Hydro Diagnostics

Hydro Diagnostics är ett svenskt bolag som utvecklar och kommersialiserar produkter för detektering och filtrering av bakterier i vattensystem. Bolagets främsta fokus ligger på legionella som orsakar stor skada för samhällen globalt. Med ett utbud av innovativa produkter inom provtagning och filtrering är Hydro Diagnostics en heltäckande partner i frågor kring legionella.