Hydrodiagnostics

Hur snabbt bildas legionella?

Legionellaproblem i vattensystem är ofta en konsekvens av brister i lokala delar av vattensystemet som över tid sprider sig till flera delar av systemet. Legionellabakterier är ihärdiga och kan ligga latent i vilofas för att sedan gå in i tillväxtfas när miljön blir gynnsam. Förståelsen av hur snabbt legionella kan bildas i vattensystem och vilka faktorer som påverkar dess tillväxt är därför avgörande för att förebygga legionellainfektioner.

Förutsättningar för legionellabildning

För att legionellabakterier ska kunna bildas och trivas i vattensystem krävs specifika förutsättningar. Här är några viktiga faktorer som påverkar dess tillväxt:

  1. Temperatur: En av de mest avgörande faktorerna för legionellabildning är vattentemperaturen. Bakterien trivs bäst vid temperaturer mellan 20°C och 45°C. Vid dessa temperaturer replikerar legionella snabbare och blir därmed mer patogena. Vid temperaturer under 20°C sker ingen aktiv avdödning av legionella men bakterierna kan ej föröka sig.
  2. Näringsämnen: Precis som alla andra mikroorganismer behöver legionella näringsämnen för att överleva och föröka sig. Organiskt material i varmvatten, som sediment och partiklar, kan fungera som näringskällor för bakterien. Därför är närvaron av organiskt material en bidragande faktor till dess tillväxt.
  3. Stillastående Vatten: Legionellabakterier trivs i stillastående vatten, där de kan bilda biofilm på rör- och ytor. Biofilm fungerar som en skyddande barriär som skyddar bakterierna mot desinfektionsmedel och gör dem svårare att eliminera. Utöver detta är biofilm också en samling av flera olika bakterierarter, bland annat amöber, som legionellabakterier ofta använder som värdcell för förökning.

Tidslinje för legionellabildning

Hur snabbt legionella bildas i ett vattensystem varierar beroende på ovanstående faktorer och systemets egenskaper. Här är en tidslinje som beskriver hur tillväxten av legionellabakterier:

  • Inokulation (Dag 0): Legionella introduceras i vattensystemet genom naturliga vattenkällor eller från andra förorenade källor. Om förutsättningarna är gynnsamma börjar bakterien multiplicera från den inledande cellpopulationen.
  • Tillväxtfas (dagar till veckor): Under denna fas multiplicerar legionella exponentiellt, särskilt om temperaturen och näringsämnesnivåerna är optimala. Biofilm kan bildas på rörväggar och ytor, vilket ger bakterien en skyddande miljö.
  • Kolonisering och spridning (veckor till månader): Om systemet inte övervakas och rengörs regelbundet, kan legionella sprida sig till olika delar av vattensystemet. Detta ökar risken för exponering och infektion.
  • Utbrott (månader till år): Om legionella får fortsätta växa och spridas i ett vattensystem, kan det leda till en utbrottssituation där flera människor kan smittas när de exponeras för förorenat vattenångor.

Vid tillräckligt gynnsamma förhållanden kan legionella utgöra en hälsofara på så kort tid som två veckor. Tidigt förebyggande åtgärder är därför viktigt för att garantera tryggt vatten.

Förebyggande åtgärder

För att förhindra snabb tillväxt och spridning av legionellabakterier i vattensystem är det viktigt att implementera förebyggande åtgärder. Läs mer om hur man undviker legionella här.

Sammanfattning

Att förstå hur snabbt legionella kan bildas och spridas i vattensystem är avgörande för att utveckla effektiva strategier för förebyggande och kontroll. Genom att implementera bra vattenhantering och följa riktlinjer för legionellaprevention kan man minimera risken för legionellainfektioner och säkerställa en säker vattenmiljö för alla användare.

Kontakta oss för att höra mer om legionella.

Dela artikeln

Världens snabbaste test för detektering av legionellabakterier i vatten.

Effektiva point-of-use filter för att förhindra att legionellabakterier sprids ur tappställen.

Fler artiklar från Hydro Diagnostics

Kontor på Forskaren Hydro Diagnostics har sedan Januari 2024 flyttat in på Stockholm nya life science center, Forskaren. Beläget vid

Läs mer

Nordbygg 23-26 April 2024 Hydro Diagnostics fick möjligheten att presentera på Nordbygg, norra Europas största mötesplats för bygg, VVS och

Läs mer